Velg en side

Hva er målet deres?

Målet vårt er at politikerne treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader, og sikre mer natur. Dette er i tråd med Parisavtalen og Naturpanelets anbefaling. Hva som kreves for å nå disse målene, er politikere og fagmiljøer egnet til å svare på.

 

Hva må gjøres for å oppfylle klima- og naturmålene?

Vi er ikke klima- og miljøeksperter, så vi anser det ikke som vår oppgave å liste opp de hundrevis av tiltak som må iverksettes innen samtlige samfunnssektorer, for å nulle utslipp og sikre mer natur. Vi er imidlertid inneforstått med at såkalte transformative endringer må til: En bærekraftig nåtid forutsetter grunnleggende og systemgjennomgripende endringer, teknologisk, sosialt og økonomisk, inkludert nye paradigmer, mål og verdier.

Bærekraftig nåtid?

Vi er lei av at bærekraft skyves inn i fremtiden. Det er kraftige tiltak – nå – som gjelder. 

Hvordan bidrar dere til å oppfylle klima- og naturmålet?

Det å bygge bro og skape bred, folkelig oppslutning om de visjonære og til tider upopulære klima- og miljøvalgene som de folkevalgte må ta på vegne av oss alle – NÅ – er den viktigste og vanskeligste brikken å få på plass i bærekraftpuslespillet. Klimabrølet bidar til å bygge denne oppslutningen, ved å tilby en enkel, morsom og effektiv måte å engasjere seg på, for de mange som føler på et alvor i klimasaken, men som av ulike grunner ikke har engasjert seg enda. 

Hva er deres visjon?

Vår visjon er en vinn-vinn-verden: et godt sted å bo, for oss og for de som kommer etter oss. 

Klima- og naturakrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått ovenfor. Men: krisen utløser også det beste i oss. Kreativitet og skaperkraft. Lysten til å yte ekstra innsats. Omtenksomhet. Samhold.

Klimabrølet 2019, vitnet om dette. Engasjementet den dagen, viste at klimakrisen samler oss om å ta vare på det aller viktigste vi har: 

Trygghet – for kun en verden der mennesker lever i harmoni med naturen, og der vi klarer å holde global oppvarming til godt under to grader, er en trygg verden.

Krisen samler oss til å investere i og sikre konkurransedyktige og bærekraftige arbeidsplasser, langt inn i fremtiden.

Den samler oss til å gjøre det vi må – nå – for å sikre et solid og solidarisk velferdssystem, også for de som kommer etter oss.

Og klima- og miljøkrisen forener oss, i vår dype kjærlighet til – og ufravikelige avhengighet av – naturen.

Hvorfor vente til 3.september med Klimabrølet 2021?

Stortingsvalget er 13. september. Ved å legge opp til markering ti dager før – og som deretter varer i fire år – forsøker vi å sikre at engasjementet vårt får mest mulig effekt. Vi håper at klima- og natursaken havner øverst på den politiske dagsorden

Ved å lansere innspilling av brøl i mars 2021, og engasjere hele Norge til å bidra, søker vi å påvirke politikken som spikres under landsstyremøtene som avholdes fra mars til juni.

Hvorfor snakker Klimabrølet nesten bare om politikerne? Det er MYE enkeltpersoner mm kan gjøre i klima- og miljøsaken!

Ja, mange bidrar på verdifullt vis, med egne, personlige tiltak. Stadig flere bedrifter har også blitt bevisst sitt eget miljøavtrykk og har tatt massive grep for å redusere dette. Enhver endring begynner med at hver enkelt av oss blir bevisste sine egne handlinger og vaner. Vi er også mange som ønsker å gjøre noe, men som ikke riktig vet hva.  En bred folkelig mobilisering er den avgjørende brikken i klima og miljøkampen. Bare da vil politikerne ha mandat og støtte til å treffe strukturelle tiltak som må til. Tiltak som gjør at miljøvennlige handlingsalternativer fremstår som så attraktive og så tilgjengelige at hele Norge og hele Norges befolkning handler miljøvennlig, i tråd med FN’s bærekraftsmål. Dette er nødvendig, dersom vi skal nå våre klimamål og sikre mest mulig natur.

Men det har jo forsvinnende lite å si hva lille Norge gjør?

Norge er ikke alene om å ville føre en mer miljøvennlig politikk. Og det finnes ikke andre løsninger enn at hvert land tar ansvar for utslipp på eget territorium og gjennomfører de tiltakene som må til for å nå sine egne krevende klimamål. Norge har god grunn til å bidra til klimagassreduksjon også andre steder. Effekten av å gå foran som et foregangsland som inspirerer andre, å etablere Norge som et land å lære av i utformingen av en miljøvennlig fremtid, må ikke undervurderes. Se f.eks. hvordan Norge allerede har inspirert andre land med sine panteordninger. I denne sammenheng er det ytterst virkningsfullt at lille Norge yter sitt bidrag.

Må jeg brøle, jeg liker ikke tanken på å brøle!

For de fleste av oss er det å brøle på video langt utenfor vår egen komfortsone. Men det er heldigvis mange måter å brøle på. Om du ønsker å brøle anonymt kan du feks bruke en ansiktsmaske eller legge på et filter eller avatar. Du kan også få andre til å brøle sammen med deg. Om du ikke tør brøle i det hele tatt kan du betale en kjendis til å brøle på dine vegne! Linken finner du her: https://memmo.me/no/no.  Dette skal også være gøy og uformelt så her er det bare fantasien som setter grenser. Viktigst av alt er at du får mulighet til å la din stemme bli hørt!

Må man være veganer og slutte å fly for å være med på Klimabrølet?

Nei, det er mange måter vi kan bidra og vise oppmerksomhet og engasjement ift natur, miljø og klima. Folks ulike motivasjoner for å engasjere seg i klimakrisen og bevaring av naturen er verdifulle og viktige, og vi rangere ikke mellom disse: Om det er fordi du er motivert av å etablere konkurransedyktig industri for fremtiden – brøl! Om det er fordi du motiveres av å kjempe for fattige og de meste sårbare – brøl! Om det er fordi du vil ta vare på den vakre naturen som du elsker – brøl! Om det er fordi du er ravende forbanna på politikere og næringslivsledere som har etterlatt oss en gigantisk opprydningsjobb, på tross av at de har hatt kunnskap om klimaendringer i flere tiår – brøl! Om det er fordi du er redd for og ønsker å gjøre det beste for fremtiden til barna dine – brøl! Om det er fordi du vil sikre dine muligheter til å kose deg med mat og opplevelser etc. også i fremtiden, innenfor bærekraftige rammer – brøl! Om det er fordi du vil hindre at hundrevis av millioner av mennesker drives på flukt, av hvilke mange trolig vil søke seg hit – brøl! Om det er fordi du vil heie frem de som daglig kjemper for klima og miljøsaken – brøl! Om du vil bidra til bygge et godt og robust samfunn å bo i som tåler tidens tann – brøl!

Din stemme er avgjørende.

Hvor har dere det fra, at det er viktig å mobilisere for å nå klimamålene og sikre natur?

Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn dette, vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. I avtalen forpliktet landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader. Norske klimagassutslipp har imidlertid økt siden 1990. Med dagens utslipp, når vi ikke klimamålene. Vi styrer mot farlige, ukontrollerbare klimaendringer. Vi må derfor mobilisere oss for å sette enda mere press på politikerne for å nå målene satt i Parisavtalen.

Det samme gjelder sikring av natur. Gang på gang har vi sett at en sterk mobilisering som setter press på næringsliv og politikere har hatt enorme ringvirkninger. Vi klarte å nærmest utrydde all palmeolje i norske matvarer grunnet en enorm grasrotmobilisering som sa tydelig imot mat som gikk på bekostning av regnskogen. Den samme mobiliteten må og kan vi få til for å etterlyse mer konkret handling for truet natur hos våre folkevalgte.

De fleste markeringer eller miljøorganisasjoner, er - eller ender opp - i venstresidas fold. Hvordan kan Foreningen Klimabrølet garantere at dere forblir partipolitisk uavhengig?

Klimabrølet insisterer på at klima- og miljøkrisen angår oss alle, og at vi kun løser den ved å samle oss om en nasjonal plan for å nå klimamålene. Her må alle med: bønder og byfolk, rød og blå, minstepensjonist og millionær, ung og gammel, østkant og vestkant også videre. 

Vi kan helt sikkert redusere våre klimagassutslipp en hel del ved å fortsette i dagens spor: der venstre- og høyresida er meningsmotstandere og konkurrerer om makt. Men for å iverksette de svært ambisiøse tiltakene som må til for å redusere klimagassutslipp iht Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, samtidig som vi sørger for å bevare mest mulig natur, må et annet modus til. Vi må samle oss. 

Vi skal forsvare denne samlende tilnærmingen, som vår viktigste verdi. Det finnes ulike forståelser for hva som er de rette tiltakene for å nå klimamålet og bevare naturen, og vi ønsker å samle og synliggjøre disse, under vår felles parole. 

I Klimabrølets historie er det politikerne og fagmiljøene som er ekspertene, som besitter de redskaper som er nødvendige. Klimabrølet mener vi må gjøre mer enn hva som gjøres i dag, men nøyaktig hva, overlater vi til politikerne. 

Vi driver også en særskilt rekruttering av næringsliv og næringslivsorganisasjoner, som tiltak for å få på banen, personer og aktører som ofte assosieres med eller tilhører Høyre-siden.

Det samme gjelder sikring av natur. Gang på gang har vi sett at en sterk mobilisering som setter press på næringsliv og politikere har hatt enorme ringvirkninger. Vi klarte å nærmest utrydde all palmeolje i norske matvarer grunnet en enorm grasrotmobilisering som sa tydelig imot mat som gikk på bekostning av regnskogen. Den samme mobiliteten må og kan vi få til for å etterlyse mer konkret handling for truet natur hos våre folkevalgte.

Har det noen hensikt å brøle?

Ved å brøle viser du både de folkevalgte og folk flest at det er bred, folkelig oppslutning om de visjonære og til dels upopulære tiltakene som politikerne må treffe på vegne av oss alle – nå. Denne oppslutningen, dette livsviktige samholdet, brøler vi liv i. Vi er mange som føler på et alvor i klimasaken, og som sitter på gjerdet og venter på en lavterskel anledning til å bidra, uavhengig av partipolitisk tilhørighet.

Hva skal dere bruke brølene til?

Brølene vil vises i en kunstinstallasjon som vil begynne foran Stortinget 3. september og flyttes videre til andre steder i inn og utland de neste 4 årene. De vil også rulle i 4 år på Klimabrølet.no

Er det ikke utrolig naivt/barnslig å brøle?

For å nulle utslipp og sikre mer natur, må vi bygge bred folkelig oppslutning om de visjonære og til tider upopulære klima- og naturvalgene som våre folkevalgte må ta på vegne av oss alle.  Å brøle sammen, er en lavterskel, inkluderende og morsom måte for folk å ta sitt første steg inn i klimakampen – og det virker! Så er vi helt enige i at brøling kan være dødskleint – i alle fall er det uvant, men dette er et viktig poeng: I det grønne skiftet forlater vi trygg havn, og beveger oss ut i det ukjente. Det kan være ubehagelig nok i seg selv. I tillegg, er det slik at dersom vi ikke iverksetter en historiske omfattende og rask omstilling, så vil vi – du og jeg – forårsake irreversible, permanente ødeleggelser av våre etterkommeres livsforutsetninger. Forhold deg til alvoret: brøl! Bonus: handling endrer holdning!

Hva skal Klimabrølet gjøre med pengene dere samler inn?

Klimabrølet er tuftet på frivillighet. Vi trenger likevel penger til utforming av kunstinstallasjonen, til markedsføring av klimabrølet slik at vi når ut til så mange som mulig i hele landet, samt organiseringen av ulike klimabrølmarkeringer rundt om i landet 3. september.

Se her for regnskap 2019.